Orden de 5 de abril de 1.989:
Recoñecemento da Denominación P.G.C e nombramento do seu Organo Rector.
Orden de 19 de septembre de 1.989:
Aprobación do regulamento da Denominación.
12 de abril de 1.996:
Solicitude da Denominación Específica.
Orden de 19 de setembro de 1.996:
Recoñecemento da Denominación Especifica e nombramento do seu Consello Regulador.
Orden de 24 de xunio de 1.998:
Aprobación do Regulamento da Denominación Específica.
Orden de 29 de outubro de 2.001 (D.O.G.: 9-11-2001):
Aprobación do Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida e do seu Consello Regulador.
Orden de 24 de abril de 2.002 (B.O.E.:nº 113,  11-5-2002) do Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, APA/1046/2002:
Ratificación del Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida Pataca de Galicia y de su Consejo Regulador.
REGLAMENTO (CE) Nº 148/2007 DE LA COMISION DE 15 DE FEBRERO DE 2007:
Pola que se inclue no rexistro de Indicaciones Xeográficas Protexidas a PATACA DE GALICIA O PATATA DE GALICIA (IGP).
Orde do 26 de xullo de 2010 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia e do seu Consello Regulador. (D.O.G.: 29-07-2010)
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/645 DE LA COMISIÓN de 7 de mayo de 2020 por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [«Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia» (IGP)]