Orden de 5 de abril de 1.989:
Recoñecemento da Denominación P.G.C e nombramento do seu Organo Rector.
Orden de 19 de septembre de 1.989:
Aprobación do regulamento da Denominación.
12 de abril de 1.996:
Solicitude da Denominación Específica.
Orden de 19 de setembro de 1.996:
Recoñecemento da Denominación Especifica e nombramento do seu Consello Regulador.
Orden de 24 de xunio de 1.998:
Aprobación do Regulamento da Denominación Específica.
Orden de 29 de outubro de 2.001 (D.O.G.: 9-11-2001):
Aprobación do Regulamento da Indicación Xeográfica Protexida e do seu Consello Regulador.
Orden de 24 de abril de 2.002 (B.O.E.:nº 113,  11-5-2002) do Ministerio de Agricultura Pesca e Alimentación, APA/1046/2002:
Ratificación del Reglamento de la Indicación Geográfica Protegida Pataca de Galicia y de su Consejo Regulador.
REGLAMENTO (CE) Nº 148/2007 DE LA COMISION DE 15 DE FEBRERO DE 2007:
Pola que se inclue no rexistro de Indicaciones Xeográficas Protexidas a PATACA DE GALICIA O PATATA DE GALICIA (IGP).
Orde do 26 de xullo de 2010 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia e do seu Consello Regulador. (D.O.G.: 29-07-2010)